Общи условия

при ползване на интернет портала MagicBul.net

I. Oбщи условия за използване на страницата “3D Оракул”

Oбщи условия за използване на страницата “3D Оракул” на Интернет портала MagicBul, предоставящ оракулски и окултни информационни и други услуги свободно или по заявка
Интернет порталът MagicBul, находящ се на адрес: http://www.magicbul.net и наричан по-долу за краткост “MagicBul” или “Портала”, посредством страницата си “3D Оракул”, представлява средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което е изградено като социална и информационна платформа, която цели да предоставя на своите посетители и регистрирани потребители специализирани статии и материали в областта на окултизма, езотериката, астрологията, нумерологията и други окултни области, като улесни, стимулира и подкрепя познанията и интересите им в тези области, включително като предоставя консултации по въпроси, попадащи в техния обхват.
Чрез достъпа до страницата “3D Оракул” от Интернет портала MagicBul, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни на нея. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни на страницата “3D Оракул” и преустановете достъпа до същата.
Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:
1. Вас, като посетител или регистриран потребител на услуги, от една страна
и
2. „Сириус ЛБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, кв. Лозенец, ул. Малуша 2-8, ЕИК: 201468045, като доставчик на оракулски и други информационни услуги чрез страницата “3D Оракул” на Интернет портала с наименование MagicBul, който е достъпен на следния Интернет адрес (URL): www.magicbul.net, наричано по долу за краткост Доставчикът,
Заедно наричани по-долу Страни.
Услугите на информационното общество се предоставят чрез Интернет портала MagicBul, намиращ се на адрес: www.magicbul.net .

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
- Интернет портал MagicBul – www.magicbul.net като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес, чрез който се предоставят на потребителите му оракулски и окултни информационни и други услуги по заявка, позволяващи отговор и/или консултация по зададен от крайния потребител въпрос;
- Доставчик на услуги, Доставчик – дружеството „Сириус ЛБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, кв. Лозенец, ул. Малуша 2-8, ЕИК: 201468045, което предоставя услуги на информационното общество чрез Интернет портала MagicBul;
- Посетител – физическо лице, нерегистриран в Интернет портала MagicBul потребител и получател на услуги;
- Потребител – физическо лице, което е регистрирало в Интернет портала MagicBul свой личен профил за целите на ползване на услугите, предоставяни от MagicBul посредством страницата “3D Оракул”.
- Потребителски профил – обособена част от Портала, която съдържа информация за регистриран Потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до потребителския профил се осъществява само и единствено от неговия притежател чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност Потребителят по всяко време да ползва услуги от предоставяните чрез Портала и страницата “3D Оракул”;
- Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предлагани от Доставчика на регистрирани Потребители, състоящи се във възмездно предоставяне на информация по заявка и отговори на индивидуални въпроси в областта на екстрасензориката, окултизма, езотериката, астрологията, нумерологията, биоенергията и други окултни, трансцдентални области, наричани още “Оракулски отговор на индивидуален въпрос” в две категории: “Кратко професионално гадание” и “Подрбно професионално гадание”;
- Тарифа на услугите, предоставяни на страницата “3D Оракул” – цени на услугите, предоставяни на страницата “3D Оракул” на Интернет портала MagicBul, конкретно посочени при заявяването на всяка услуга, с включен ДДС.
- Заявка за услуга – съхранявана по заявка на Потребител информация относно търсена от него информация или отговор на конкретен въпрос в областта на екстрасензориката, окултизма, езотериката, екстрасензориката, астрологията, нумерологията, биоенергийната диагностика и биоенергийните безконтактни масажи, която заявка е одобрена и изпратена от Доставчика до лице, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси от съответната област на запитване;
- Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до Потребителите електронно съобщение, което има за цел да популяризира директно или косвено услугите и/ или имиджа на Интернет портала MagicBul и страницата “3D Оракул”.
ПРЕДМЕТ
чл. 2. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, предлагани на страницата “3D Оракул” от Портала MagicBul;
(2) Заявките за услуги и тяхното изпълнение, предлагани на страницата “3D Оракул” от Портала MagicBul, са предмет на отделен договор между съответния Потребител, действащ като възложител, и лицето, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси от съответната област на запитване, като условията за изпълнение на всяка заявка и отговорността при неизпълнението й се уреждат от действащото законодателство на Република България. Настоящите общи условия се прилагат само и доколкото съдържат клаузи, свързани с правилата за заявяване и изпълнение на услугите посредством страницата “3D Оракул”, администрирана от Доставчика, начинът и сроковете за заплащането им. С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните по повод неговото изпълнение.
Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът осигурява, посредством страницата “3D Оракул”, разположена на Портала, предоставянето на следните услуги, представляващи оракулски отговор на индивидуален въпрос, за които е необходима регистрация на страницата “3D Оракул”, при спазване на настоящите общи условия:
1. “Кратко професионално гадание” – оракулска услуга от областта на екстрасензориката, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката предоставяна посредством страницата “3D Оракул” на Портала, която се изразява в изпращане от страна на заявилия я Потребител на кратък въпрос от не повече от 69 символа и получаване на отговор-консултация, състоящ се от не повече от 69 символа, от посочените категории: любов, здраве, пари, работа, семейство, образование.
2. “Подробно професионално гадаене” – оракулска услуга от областта на екстрасензориката, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката предоставяна посредством страницата “3D Оракул” на Портала, която се изразява в изпращане от заявилия я Потребител на подробен въпрос от не повече от 888 символа и получаване на отговор-консултация, състоящ се от не повече от 888 символа, от посочените категории: любов, здраве, пари, работа, семейство, образование.
(2) Предоставянето на услугите дава възможност за полуване от Потребителите, изпратили валидна заявка за услуга, на отговор на индивидуален въпрос под фомата на електронно съобщение, получено в индивидуалния профил на съответния Потребител в Портала MagicBul, при свързаност с Интернет на съответното устройство на Потребителя, чрез което се осъществява достъпът до Портала.

РЕГИСТРАЦИЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
Чл. 4. (1) Достъпът до услугите по чл. 3 се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Потребителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.
(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп на Интернет страницата “3D Оракул”. За валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Посетителя адрес на електронна поща.
Чл. 5. (1) Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика при изпълнение на финансовите условия, описани в чл. 10 от настоящите общи условия.
(2) С приемане на настоящите общи условия и с договора по предходния член Потребителят се съгласява, че предоставянето на услуги посредством страницата “3D Оракул” има развлекателен и игрови характер и няма за цел задължително обвързване на Потребителите с реално търсени от тях резултати и отговори на житейски и други въпроси и проблеми.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ
Чл. 6. (1) Доставчикът осигурява достъп само до одобрени от него валидни заявки за услуги, предлагани на страницата “3D Оракул”. За валидна заявка се счита всяка заявка, която отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма, намираща се на адрес: …………………………
(2) Информацията, съдържаща се в заявката се приема, съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Потребителя до съответното лице, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката, екстрасензориката.
(3) Лицето, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, екстрасензориката, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката като получател и изпълнител на заявката, се избира автоматично въз основа на категорията (здраве, любов, пари, образовение и др.), избрана от Потребителя при заявяване на услугата, като всяка одобрена и предварително заплатена заявка за услуга се придвижва до него с оглед нейното своевременно изпълнение до 24 часа от одобрението й, за което Потребителят се известява със съобщение “Успешно зададохте своя въпрос!”. С получаване на съобщението по предходното изречение услугата, заявена от Потребителя, се счита за успешно активирана.
(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на заявката за услуга, предоставяна посредством страницата “3D Оракул”.
(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на заявката, изпратена от Потребител при заявяването на услуга, предоставяна посредством страницата “3D Оракул”.
(6) Доставчикът не носи отговорност относно грешно подадена заявка, но извършено плащане за услугата, както и при слаба Интернет връзка при Потребителя, хакерски атаки върху Портала или устройството на Потребителя, срив в мрежата или системата на Доставчика, които са причинени вън и независимо от неговата воля и контрол.
Чл. 7. Потребителят дължи възнаграждение на Доставчика за всяка валидно заявена от него услуга, предоставяна посредством страницата “3D Оракул”, условията за плащане на което са посочени в Раздел “Финансови условия” от настоящите общи условия.

ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА
Чл. 8. (1) Доставчикът предава одобрената от него заявка чрез изпращането й до определено лице, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката и екстрасензориката, съобразно категорията на търсената услуга.
(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо лицето по предходната алинея, изпълнител на заявената услуга, относно верността и съдържанието на заявката за нея.
ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
Чл. 9. (1) Заявената по реда на настоящите общи условия услуга се предоставя от страна на лицето, занимаващо се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, екстрасензориката, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката в срок до 24 часа от момента на одобрението й от страна на Доставчика, за което Потребителят се известява с нарочно съобщение съгласно чл. 6, ал. 3. Изпълнението на заявената услуга може да се осъществи и след срока по предходното изречение, когато това се дължи на причини, свързани с технически неизправности на системата, софтуера, срив в Интернет връзката и др.
(2) С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът е единствено посредник при изпълнението на заявената услуга и не е страна по правоотношението, възникнало между Потребителя и това лице, както и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Потребителя и/или лицето при изпълнението или неизпълнението на заявката.
(3) Консултациите и съветите, представляващи съдържание на услугата, имат пожелателен, а не задължителен характер.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Услугите, до които има достъп Потребителят посредством страницата “3D Оракул”, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика възмездно, при спазване на следните условия:
1. Всеки Потребител има валидна регистрация на Портала MagicBul;
2. При заявяване на услуга, предлагана на страницата “3D Оракул”, Потребителят заплаща възнаграждение за получаването й, чийто размер и начин на плащане е описан в появяващо се съобщение, на страницата “3D Оракул” след избора на услуга непосредствено преди и след изпращане на заявката в системата за администриране на страницата “3D Оракул”. Посочените цени са с включен ДДС;

НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 11. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват да получават на страницата на своя профил в Интернет портал MagicBul непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
(2) Потребителите имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съожбщения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 12. Съгласно настоящите общи условия, Потребителите имат следните права:
- да публикуват на страницата “3D Оракул”, след попълване на потребителското си име и парола, с които са регистрирани в Интернет портала MagicBul, валидни заявки за услуги от предоставяните на страницата “3D Оракул”;
- на достъп до съдържанието на собствените си профили, създадени при регистрацията им в Интернет портала MagicBul и съдържащи информация, споделена от Потребителите при изпъленние на процедурата по регистрация.

чл. 13. Съгласно настоящите общи условия Потребителите имат следните задължения:

- да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на заявка като подават точни и ясни данни и запитвания с оглед точното и качествено изпълнение на зявената услуга от съответната област на запитване;
- да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
- да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 14. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

- да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява по подходящ начин и своевременно, преди влизане в сила на измененията, съответно допълненията, Потребителите на услуги;
- да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия Посетителите и Потребителите на Интернет портала се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници;

- да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на Интернет портала и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите общи условия;

- да преустанови достъпа до обяви и съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;

- има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 15. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

1. правата и задълженията на Потребителите и лицата, занимаващи се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката екстрасензориката и изпълняващи заявките за услуги по сключения между тях договор;

2. вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите на Интернет портала и страницата “3D Оракул”, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;

3. други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Интернет портала и страницата “3D Оракул”, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 16. Всички компоненти от съдържанието на Интернет портала и страницата “3D Оракул”, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват ообект на авторско право по смисъла на Закона за автрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 17. (1) При публикуването на материали, представляващи обекти на интелектуална собственост, Потребителите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публикуваните материали, като ги записва, съхранява, разпространява, включително има право да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което материалите по предходната алинея са разположени на Интернет портала и страницата “3D Оракул”, както и за разумен срок след премахването или изтриването им.
(3) Потребителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собсвеност върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 18. (1) С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 19. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:
1. когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
2. когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на лицата, занимаващи се професионално и по занятие с въпроси в областта на оракулството, ясновидството, астрологията, нумерологията, окултизма, езотериката и екстрасензориката, с цел осъществяване на комуникация между тях и обезпечаване точно и качествено предоставяне на заявените от Потребител услуги по чл. 3, ал. 1 от настоящите общи условия;
3. когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
4. за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;
5. за целите на директния маркетинг.

ПРОМЕНИ

Чл. 20. (1) Доставчикът запазва правото си едностранно да променя настоящите общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.
(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Потребители, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Чл. 21. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Интернет портала и страницата “3D Оракул” в случай, че Вие грубо или системно нарушавате настоящите Общи условия и правила за ползване, както и когато:
1. Доставчикът получи Ваше искане за прекратяване на достъпа;
2. Доставчикът преустанови своята дейност.

РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 22. Всеки Потребител може да правят направи рекламация на заявена от него услуга в случай, че:
• Някоя от услугите “Кратко професионално гадание” и „Подробно професионално гадание”, предоставяни на страницата “3D Оракул” съобразно настоящите общи условия, не отговаря на описанието към нея, посочено на страницата “3D Оракул”, или поради причини, които са в контрола на Доставчика (недостъпност на портала, дефектно съдържание и др. под.), не може да бъде използвана необeзпокоявано.
Чл. 23. Всяка рекламация се подава от Потребителя, който има оплакване, в писмен вид в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща: support@magicbul.net. Рекламацията трябва да съдържа задължително следната информация: в какво се състои оплакването; доказателство, че таксите, дъжлими за изполване на Услугите, за които се отнася рекламацията, са надлежно заплатени; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на Интернет връзката на Потребителя; други, относими към случая факти и доказателства.
Чл. 24. Въз основа на получената по чл. 23 информация Доставчикът открива рекламационна процедура. В случай, че рекламацията бъде преценена за основателна, Доставчикът предоставя на Потребителя:
1. Обезщетение, изразяващо се в предоставяне на възможност за безпроблемен нормален достъп до своя профил и заявена услуга – когато рекламацията е във връзка с проблем при заявяването на някоя от услугите “Кратко професионално гадание” или „Подробно професионално гадание”.
2. Обезщетение, изразяващо се във временно безплатно използване на заявената услуга в размер, който по преценка на Доставчика отговаря на накърнения интерес на Потребителя – когато рекламацията е във връзка с използването на услуга на страницата “3D Оракул”.
Чл. 25. В случай, че поради обективни причини Доставчикът не може да предостави достъп до съответна услуга от страницата “3D Оракул” – “Кратко професионално гадание” и „Подробно професионално гадание”, за която се отнася рекламацията, в съответствие с чл. 24, т. 1, на Потребителя ще бъде предоставено като обезщетение право на избор на друга заместваща оракулска услуга в същия ценови диапазон.
Чл. 26. Потребителите се съгласяват, че извън посочените по чл. 24 и 25 обезщетения нямат други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от/поради използване на услугите, станали основание за рекламацията.
Чл. 27. Доставчикът не отговаря за проблеми, възникнали за Потребителите при използване на страницата “3D Оракул” на Портала Magicbul и някоя от услугите по причини, които са извън неговия контрол и по обективни причини не могат да се вменят във вина на Доставчика.
Чл. 28. Потребителите използват страницата “3D Оракул” на Портала Magicbul и от услугите, предоставяни посредством тази страница, на собствен риск, като Доставчикът не носи отговорност за вреди, произтичащи от изпълнението на услугите или от ползването на самата страница “3D Оракул”, които по обективни причини не могат да се вменят във вина на Доставчика.
Чл. 29. Използвайки и/или посещавайки секция от Портала Magicbul и/или страницата “3D Оракул”, Потребителят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за Потребителя от използване на някоя от услугите на страницата “3D Оракул”.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 30. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 31. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.

II. Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия “MagicBul”

Чрез достъпа до страницата “Маг-Аз in” от Интернет портала MagicBul, находящ се на адрес: www.magicbul.net , Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни на нея. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни на страницата “Маг-Аз in” и преустановете достъпа до същата.

Настоящите Oбщи
условия уреждат
договорите за покупко – продажба на стоки от разстояние по смисъла на Закона за
защита на потребителите и при спазване разпоредбите на Закона за електронната
търговия, сключвани между «Сириус ЛБ» ЕООД, с регистрирация в град София, ЕИК 201468045,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. «Малуша» № 2-8, наричано
по-долу за краткост «Доставчик», от една страна,

и

от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за
краткост «Потребител», във връзка със заявяването и закупуването на
предлаганите стоки чрез електронен магазин http://magicbul.net/?page_id=1196, находящ се на
страницата «Маг-Аз in»
от Интернет портала MagicBul:

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и
спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен
магазин «Маг-Аз in»
стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на адрес http://magicbul.net/?page_id=1196

следната потребителска информация:

-описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно
посочената от автора, създателя или производителя й информация;

- продажната цена, с включен ДДС, както и стойността на пощенските, куриерските
или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната
доставка;

-информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

-правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от
договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на
случаите по Закона за защита на потребителите;

-периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

-минималната продължителност на договора;

-при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

-всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското
законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на
стоката от Потребителя, както и при изпълнение на договора за покупко-продажба
на стоката.

Чл.3. Договорът с Доставчика за продажба от разстояние се сключва след валидно
подадена заявка от страна на Потребителя. За валидно подадена заявка, по
смисъла на настоящите Общи условия, се счита получената и потвърдена от Доставчика
заявка. С оглед избягване на всякакво
съмнение,
Доставчикът потвърждава заявката чрез телефонно обаждане
до Потребителя на посочения от последния телефонен номер, направено до 3
астрономически часа от получаване на заявката. С обаждането Потребителят, от
своя страна, потвърждава заявката и изричната си воля за закупуване на
посочената в заявката стока.

Чл. 4. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на
предлаганите в http://magicbul.net/?page_id=1196
стоки,
Потребителят трябва да попълни електронната форма на заявката, намираща се на
Интернет адрес – http://magicbul.net/?page_id=1196.  При попълване на
електронната форма на заявката Потребителят е длъжен да предостави изискуемите
и верни данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна.
Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на попълване на
заявката, са верни, пълни и точни. В случай, че Потребител предостави неверни
данни, подадената заявка се счита за невалидна и Доставчикът не дължи
изпълнение по нея. Преди извършване на изявлението за покупка на стока от
електронния магазин с изпращане на заявката и извършване на плащането по нея,
Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната
форма на заявката.

Чл.5. С акта на подаване на заявка за покупка на стока от електронния магазин
Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита
за обвързан с клаузите им.

Чл.6.
Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на
предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин.
Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на
следните действия: определяне на вида на стоката и потвърждение на вида на
стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количката” и/или «Поръчай»,
обозначен под съответната стока. С натискане на иконка, изобразяваща пазарска кошница
и намираща се в дясната страна на страницата на електронния магазин,
Потребителят получава достъп до списък на заявените за покупка стоки, а след
натискане на бутона «Поръчка» получава достъп до електронната форма на
заявката, която попълва с изискуемите данни и с натискане на виртуален бутон за
съгласие с настоящите Общи условия, последвано от определяне на количеството на
стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на
виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за
количеството на стоката и начина на плащането й. При извършена заявка
електронният магазин http://magicbul.net/?page_id=1196
уведомява
Потребителя за извършената заявка на посочения от него имейл адрес или чрез
телефонно обаждане от Представител на електронния магазин. При посочени
непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на
заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение
за нейното изпълнение, освен за възстановяване на цената на стоката в случай,
че същата към този момент е частично или изцяло платена. Заявката обвързва
Доставчика от момента на потвърждаване на валидността на заявката чрез изпратен
имейл до Потребителя или от осъществилите контакт Представител на електронния
магазин и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от
потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността
на заявената за покупка стока.

Чл.7. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на
отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Разходите
за доставката на стоката остават за сметка на Потребителя, като размерът им се
определя в зависимост от избрания от Потребителя начин за доставка на стоката,
посочен в електронната форма на заявката.

Чл.8.
Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по
някой от следните начини: наложен платеж, банков път, чрез Paypal или по друг начин,
уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин http://magicbul.net/?page_id=1196, като Потребителят се
задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и
пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена,
свързани с нейната доставка.

Чл.9.
Заявената за покупка стока се доставя в подходящи съобразно вида й опаковка и
транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според
обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин http://magicbul.net/?page_id=1196
и
Потребителя, който не може да бъде по-дълъг от 7 календарни дни. В случай, че
срок за доставка не е уговорен между Потребителя и Представител на електронния
магазин, срокът за доставка е посоченият в предходното изречение 7-дневен срок.

Чл.10. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето
лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на
същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или
третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я
документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че
Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или
не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок при
повторно посещение от Представител на Доставчика, последният се освобождава от
задължението си да достави заявената стока и не носи отговорност за
неизпълнение на заявката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи
стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на
адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече
нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.11. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт
на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов
представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок
заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите
задължения; да предоставя на Потребителя всяка поискана от него информация,
свързана с покупката и доставката на стоката.

Чл.12. Доставчикът има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за
продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;

- да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които
Потребителят се е абонирал предварително;

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са
подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин http://magicbul.net/?page_id=1196, която може да включва
име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон,
електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се
предоставя при попълване на заявката и всяка друга, която се въвежда или
предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от
доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на
анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва
същата при спазване на Закона за защита на личните данни;

-да изпраща на Потребителя търговски съобщения за стоките и услугите, предлагани
на Портала MagicBul на адрес: magicbul.net , за което
Потребителят дава предварителното си съгласие с приемане на настоящите Общи
условия.

Чл.13. Доставчикът:

- полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и
актуална, като Доставчикът не гарантира за нейната достоверност и пълнота в
случаите, когато същата е предоставена от трети лица, включително от лицата,
представляващи автори, създатели или производители на стоките;

- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както
и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато
това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол -
случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа
Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;

- не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем,
навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите,
контрола и волята му;

- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг
начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от
Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и
заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките.
Доставчикът също така не носи каквато и да било отговорност за качеството на
заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите
стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им;

- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или
телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от
материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било
начин посредством него;

- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет
страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в
потребителския профил електронни препратки;

- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите,
находящи се на тези Интернет страници и ресурси;

- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от
използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който
Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди,
претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния
магазин, извършени посредством страницата му в Интернет на адрес: http://magicbul.net/?page_id=1196.

Чл.14. Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски
адрес за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната
заявка за покупка на стока от електронния магазин;

- да плати цената на заявената от него стока в срока и по начина, определен в
настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет: http://magicbul.net/?page_id=1196;

- да заплати разходите за доставка на заявената за покупка стока по начин и в
срок, определени в настоящите Общи условия и на страницата на електронния
магазин в Интернет: http://magicbul.net/?page_id=1196;

- да получи стоката, като при предаването й прегледа същата внимателно. При
установени видими недостатъци има право да я върне на Доставчика и да му бъде
възстановена цената за нея или да поиска стоката да бъде заменена с нова в
рамките на нов срок за доставка, който тече от датата на отправяне по имейл на
тази претенция до Доставчика;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за
всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването
й.

Чл.15. Потребителят има право на:

- достъп в режим онлайн до Доставчика и в частност до страницата на електронния
магазин на адрес: на страницата на електронния магазин в Интернет: http://magicbul.net/?page_id=1196, при спазване на
условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън
контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми
в глобалната мрежа Интернет;

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни при попълване на
заявката за покупка на стока от електронния магазин;

- да се откаже от сключения договор и да върне доставената стока в срок от 7 (седем)
дни, считано от датата на получаване на стоката от Потреибителя, при спазване
на законовите изисквания в Закона за защита на потребителите и Закона за
задълженията и договорите. Условията за връщане на стоките се публикуват от
Доставчика на адрес: http://magicbul.net/?page_id=1196;

- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо
платено;

-
има право да получи от Доставчика или от Представител на Доставчика информация,
свързана с направената от него заявка, със стоката, предмет на заявката, и
нейната доставка.

Чл.16. Потребителят се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания
за замяна на заявени стоки по реда и условията на Закона за защита на потребителите,
които са публикувани и на уебсайта за електронна търговия: http://magicbul.net/?page_id=1196 , като декларира, че се
счита за обвързан с тези ред и условия.

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет
етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право
на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито
нарушение при използване на електронния магазин;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само,
да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не
осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители
да използват електронния магазин;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни
ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни,
разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база
данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или
група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да
заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към
определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване от страна на Потребителя на задълженията, посочени в този чл.
16., Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре
достъпа на Потребителя и трети лица до страницата в Интернет на електронния
магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати
ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на
задълженията по този чл. 16. от страна на Потребителя. В тези случаи
Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване
на съответното нарушение.

Чл.17. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му,
описани в настоящите Общи условия, Доставчикът може да предприеме действия по отнемане
достъпа му до страницата в Интернет на електронния магазин.

Чл.18. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за
всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и
платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски,
настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с
неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на
българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия,
добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети
Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил
паролата си, при използването на същата.

Чл. 19. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на
отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност
на настоящите Общи условия в тяхната цялост, като отделните недействителни
клаузи ще се считат заместени по право от повелителнито норми на закона.

Чл.20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра
воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове,
породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително
спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в
договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат
разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.21. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща,
натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от
Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни,
доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да
бъде възпроизведено.

Чл. 22. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и
изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез
своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран
протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или
други материали и ресурси.

2. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

3. http://magicbul.net/?page_id=1196 и/или «електронен
магазин» е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние,
които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

4. „Потребител” е физическо лице, навършило 18 години и се е съгласило с
настоящите Общи условия.

5. „Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дитрибутирана
публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се
за получаването на публикацията.

6. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са
годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки,
предлагани пряко на Потребителя чрез електронния магазин.

7. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество
стока, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци
и такси без разходите за доставка на стоката.

8. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно
невъзможно.

9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница,
която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница,
информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност
от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена
програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична
обработка на данни.

11. „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер,
асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин,
който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представлящи пряко
или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или
занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, за получаването на
които търговски съобщения Потребителят е дал своето изрично предварително
съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

13. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет
етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,
изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail),
препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и
пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или
добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат
квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на
системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или
предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване
нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като
престъпление или административно нарушение по българското законодателство или
по друго приложимо право.

Чл. 23. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика,
който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като
изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място
съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между
Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението
заявка за покупка на стока.

Чл. 24. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.